Kvalitetskriterier

  • Fördelaktig positionering inom en lönsam bransch = JA

Adidas är idag Europas största sportsware-bolag och på världsmarknaden är det bara Nike som överröstar den tyska giganten. Adidas är bra diversifierat både rent geografiskt men även produktmässigt. Bolaget satsar hårt på några få varumärken och har med det en ganska koncentrerad varumärkesportfölj. Sammantaget anser jag att positioneringen både idag och för framtiden är god.  Väl värt att notera är att Adidas idag innehar ca 35 % av den totala  marknaden.

Branschen karaktäriseras av hög konkurrens mellan några få men stora aktörer. Konkurrens i form av nyetablering ser jag inte som något påtagligt hot utan där dagens ärkerivaler kan även i framtiden leva i någon form av god harmoni (dvs en part kommer inte ta hela kakan). Kakan växer sig även större då hälsotrenden inte tycks ha ett slut och då utseende/stil blir allt viktigare för att prestera bra på planen/gymmet. En lönsam bransch är alltså min bedömning för sportsware-branschen både i nutid och framtid.

 • Bestående vallgravar = JA

1) Economies of Scale (Low-Cost Producer)  stordriftsfördelarna ur kostnadssynpunkt för en jätte som Adidas är troligen mer sprida än man först kan tro. Anledningen till detta är att bolaget inte själva står för den huvudsakliga tillverkningen (aka äger fabriker) utan outsourcar det till fristående leverantörer och tillverkare, huvudsakligen i Asien. Att tillverknings- och arbetskostnaderna där är låga innebär inte direkt att man innehar stordriftsfördelar (även om det till viss del är så för Adidas). De riktiga stordriftsfördelarna för just Adidas skulle jag vilja påstå istället ligger på planet för design och R&D för nya produkter, där man har ett stort övertag mot mindre konkurrenter. För denna punkt anses Adidas inneha en djup vallgrav.

2) High Consumer Switching Costs – bolagets största nackdel ur vallgravssynpunkt skulle jag vilja påstå. Den höga konkurrensen från andra liknande bolag (typ Nike) i form av samma tillgänglighet och liknande produkter gör det väldigt lätt (både rent praktiskt men även emotionellt) att byta mellan varumärkena. För denna punkt anses Adidas inneha en grund om inte icke-existerande vallgrav.

3) Intangible Assets:
a) Patent Protection – N/a
b) Government Permits – N/a
c) Brand Equity – varumärket är troligen Adidas största och djupaste vallgrav. Det tillåter bolaget att ta ut ett pris på sina varor som i jämförelse till no-brand-names ger härliga vinstmarginaler. Min uppfattning är även att Adidas tillsammans med bla Nike har en bättre möjlighet att höja priser utan att det leder till mindre antal sålda produkter (god pricing-power). Hållbarheten för de härliga vinstmarginalerna bör därför vara goda.
Som jag var inne på i punkt 2 ovan så upplever jag tyvärr att varumärkeslojaliteten hos kunder överlag är låg. Att alla skulle överge Adidas för Nike är osannolik samtidigt som det är väldigt sannolikt att några från Nike byter till Adidas medan en liknande skara gör tvärtom. “Nollsummespelet” som uppstår ser jag inte som ett större hot. Som jag var inne på i punkten “fördelaktig positionering och lönsam bransch” är förhållandena och konkurrensen något som alltid existerat och troligen lär bestå utan några större komplikationer för lönsamheten i framtiden. För denna punkt anses Adidas inneha en djup vallgrav.

4) Network Effect – N/a

  • God betalningsförmåga och sund finansiell ställning = JA

Adidas missar på två av kraven för 2013. Ser vi historiskt har det även hänt vid ett fåtal andra tillfällen. Överlag har dock bolaget både en god betalningsförmåga och sund finansiell ställning som inget annat än förtjänar ett JA.

  • Stabil utdelningshistorik = JA 

Utdelning under hela analysperioden (2013-2003) och man har till det följt sin utdelningspolicy väl.

  • Godkända avkastningsnivåer = NJA

Når inte upp till något av delkraven och kan därför inte anses förtjäna ett JA. Nivåerna är dock tillräckligt bra och har historiskt varit stabila kring dessa nivåer (se del 2 i analysen). Ett NEJ på denna punk vore därför i mina ögon en orättvis bedömning.

  • Godkänd historisk tillväxt för genomsnittlig lönsamhet per aktie* = JA 

 

Inte någon tillväxtraket men klarar av kravet med några procentenheter.

(*) = Med “genomsnittlig lönsamhet per aktie” avses en sammanvägning av vinst och FCF per aktie

Kvalitetsnivå

Utifrån grundläggande kriterier, genomförd analys och ovanstående kvalitetskriterier så bedöms bolaget vara av kvalitetsnivå (se definitioner för kvalitetsnivåer i investeringsfilosofin):

Kvalitetsnivå 1 : Bolag av kvalitetsnivå 1 premieras med en framtida tillväxt om 5 % och där mitt krav på margin of safety till estimerat intrinsic value för en investering är minst 30 %. Översatt till på “multipel-språk” = jag är villig att betala högst 15 gånger genomsnittlig lönsamhet för bolag av kvalitetsnivå 1 (P/genomsnittlig lönsamhet ≤ 15 = köp).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.